Tankönyvtámogatásra jogosultak


  • tartósan beteg;
  • testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos;
  • pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott;
  • három-vagy többgyermekes családban él,
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.


A támogatásokat (étkezési, tankönyv) minden esetben igényelni kell a megfelelő nyomtatványon, amit a gazdasági irodában lehet kérni.

 

A tankönyvtámogatás igénylését mindig az előző tanév november 15-ig kell benyújtani.

 

A Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tankönyvellátásának helyi rendje a 2016/2017-es tanévben

 

Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere:

1. A 2013. évi CCXXII törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

2. A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről,

3. A 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

4. Az 501/2013.(XII.29.) Kormányrendelet

 

A 2016/17-es tanévben az új NAT az 1-8. évfolyamon végig bevezetésre kerül. Iskolánk már az új kerettantervhez készült tankönyveket rendeli meg. A pedagógusok a tankönyvválasztás során kötelesek a tankönyvlistán szereplő könyvek közül a tartós tankönyveket előnyben részesíteni. A választás során a tankönyvek tömegére is tekintettel kell lenni, hogy majd az adott napi órarendben az alsó tagozaton azok a 3 kg - ot ne lépjék túl.

 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak

2017. szeptember 1-jétől az első, második és harmadik, negyedik évfolyamon, majd a további években felmenő rendszerben az állam térítésmentesen biztosítja a tankönyveket a tanulók részére.

E mellett rászorultsági alapon iskolánkban a 5-8. évfolyamokon továbbra is biztosítjuk az ingyenes tankönyvellátást. Ennek érdekében felmérjük a normatív kedvezmény iránti igényt. A jogosultságot a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendeletben meghatározott okirattal szükséges igazolni.

 

Normatív kedvezmény iránti igény nyújthat be az a szülő, akinek gyermeke:

a. tartósan beteg (szakorvosi igazolás vagy magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás szükséges)

b. sajátos nevelési igényű - (iskolánk nyilvántartásában szereplő szakértői és rehabilitációs bizottság igazolásával rendelkező tanuló)

c. három-vagy többgyermekes családban él (családi pótlék igazolása szükséges)

d. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az önkormányzat által erről kiadott határozat szükséges)

Az ingyenes tankönyvellátást tankönyvkölcsönzéssel, használt tankönyvek biztosításával, az állami normatíva felhasználásával tudjuk biztosítani.

A normatív támogatást a könyvtári állomány kiépítésére, és a tartós tankönyvek kölcsönzés útján történő biztosítására használjuk fel.

 

A szakmai munkaközösségek tantárgyanként és évfolyamonként egységes tankönyvcsaládot használnak, mert a használt tankönyvek könyvtárból történő kölcsönzését ily módon tudjuk biztosítani.

Iskolánk az ingyenes tankönyvellátást az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett újonnan vásárolt, illetve visszahozott (használt) tankönyvek kölcsönzésével biztosítja a jogosultak számára. Ezek az iskola tulajdonát képezik, ezért épségüket meg kell óvni.

A könyvtárból kölcsönzött tankönyv addig az időpontig maradhat a tanulónál, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik.

Ha egy tanuló tanév közben másik iskolába megy köteles az ingyenesen megkapott tankönyvet leadni a könyvtárban.

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztése, megrongálása (firkálás, kiemelés, kivágás, szakadás stb.) esetén helyette új (tankönyvboltban, KELLO felületén megrendelve) vagy újszerű (használt) tankönyv beszerzésével azt pótolni.

A szülőknek a tankönyvlista ismeretében lehetőségük van nyilatkozni azokról a tankönyvekről, amelyek iskolai megrendelését nem kérik, mert azt más módon kívánják biztosítani gyermekük számára. Ez alól kivételt képeznek a munkáltató tankönyvek és munkafüzetek. A tankönyveket a szülők vagy a tanulók augusztus végén illetve az első iskolai munkahéten a befizetést igazoló csekk bemutatásával vehetik át.

 

A tankönyvellátás feladatai és határideje

Feladat                                                            Határidő – Felelős

A normatív támogatási igény benyújtása

2016. február 28. - iskolatitkár

Tanulói adatok aktualizálása

2016. március 31. – iskolatitkár

A normatív kedvezmény iránti jogosultság összesítése, dokumentálása

2016. március 31.  iskolatitkár

 

 

A munkaközösségek tantárgyanként összesítik a tankönyvigényt

2016. április 10. – munkaközösség vezetők

Használt, tartós tankönyvek időközi minősítése

2016. április 16. – könyvtáros tanár, osztályfőnökök

Szülői nyilatkozat a szülő által igényelt és nem igényelt tankönyvekről

2016. április 16. – osztályfőnökök, tankönyvfelelősök

Az iskola intézményvezetője meghatározza az iskolai tankönyvellátás helyi rendjét

2015. április 25. - intézményvezető

A nevelőtestület, Szülői Közösség, Diákönkormányzat, fenntartó tájékoztatása a felmérés eredményéről

2015. április 25. - intézményvezető

A fenntartó egyetértésének beszerzése az iskolai tankönyvrendelésről

2015. április. 28. – tankönyvfelelősök, iskolatitkár

Az iskola jelenti a fenntartó részére a támogatásra jogosultak számát

2015. április 28. - intézményvezető

Tankönyvrendelés továbbítása

2015. április 29. – tankönyvfelelősök

Az ingyenesség jogcímén kapott megrongált tartós tankönyvek helyett az új vagy újszerű könyvek begyűjtése

(1. évfolyam)

2015. június 3. - könyvtáros tanár, osztályfőnökök

Iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzékének közzététele

2016. május 31. – könyvtáros tanár

Használt, tartós tankönyvek begyűjtése

(2-8. évfolyam)

2015. június 10-11. – könyvtáros tanár, osztályfőnökök

A tankönyvrendelés módosítása és a normatív kedvezményben részesülők

feltüntetése

2015. június 30.- tankönyvfelelős

A tankönyvjegyzéken lévő pedagógus-kézikönyvek megrendelése

2015.  június 30. - tankönyvfelelős

KELLO által kiszállított

tankönyvcsomagok átvétele

2016. augusztus utolsó  két hete - tankönyvfelelős

Tankönyvek kiosztása

2016. szeptember- tankönyvfelelős

Pótrendelés leadása a KELLO-nak

2016. szeptember- tankönyvfelelős

Tankönyvek könyvtári állományba

vétele

2016. szeptember könyvtáros tanár,

 

 

 

A szülők a beszerzendő tankönyvlista ismeretében nyilatkozhatnak azokról a tankönyvekről,

melyek iskolai megrendelését nem kérik, mert azokat más módon kívánják beszerezni.

A pedagógusok az első és második osztályos tankönyvválasztás során, a tankönyvlistán

szereplő tankönyvek közül a tartós könyveket részesítik előnyben, illetve a tankönyvek

tömegét is figyelembe veszik. A térítésmentes tankönyvek a könyvtár tulajdonát képezik.

A kiszállított tankönyveket a szülők, illetve a tanulók, a befizetést igazoló csekkszelvény

bemutatásával vehetik át a kijelölt időpontban.

 

Az intézményvezető feladatai a tankönyvrendelés és –ellátás folyamata során:

-felelős az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért,

-elkészíti a tankönyvrendelés és –ellátás rendjét,

-egyeztet a tantestülettel, szülői szervezettel és a diákönkormányzattal,

-kapcsolatot tart a fenntartó tankerülettel és a működtető önkormányzattal,

-kijelöli a tankönyvfelelőst.

A tankönyvrendelésért és a tankönyvellátásért felelős személy:

A tankönyvfelelős feladatai:

-kapcsolatot tart valamennyi, a tankönyvellátásban résztvevő pedagógussal

-kapcsolatot tart a szülőkkel,

-elvégzi a munkaközösségek által leadott tankönyvigények összesítését,

-feldolgozza a tankönyvrendeléssel kapcsolatos beérkező szülői igényeket,

-aktualizálja, frissíti a tanulói adatokat a KELLO internetes felületén, pontosan számon

tartja a normatív kedvezményre való jogosultságokat,

-összeállítja a tankönyvrendelést, intézi a pótrendelést és a lemondásokat,

-átveszi az iskolába érkezett tankönyveket,

-megszervezi azok kiosztását,

-gondoskodik a reklamációk intézéséről és a visszáruról.

-könyvtárosként bevételezi az első és második osztályosok - állam által ingyenesen

biztosított tankönyveit (a munkafüzetek kivételével), és a normatív kedvezményből

beszerzett tartós tankönyveket,

-gondoskodik azok kölcsönzéséről és tanév végi begyűjtéséről.

A tankönyvfelelős díjazása: a Könyvtárellátó által a tankönyvellátási szerződés alapján

átengedett összeg.

Intézményvezetőhelyettesek feladatai:

-az általuk vezetett tagozaton a tankönyvrendelés koordinálása,

-a tagozatok közötti egyeztetés a rendelni kívánt tankönyvcsaládokról,

-a használt tartós tankönyvek összegyűjtésének koordinálása,

-a tankönyvek átvételének és kiosztásának koordinálása.

A munkaközösség-vezetők feladatai:

-a tankönyvrendelés szakmai szempontok alapján történő irányítása,

-a munkaközösségen belül az egységes tankönyvcsaládok használatának figyelemmel

kísérése,

-a megrendelni kívánt tankönyvek évfolyamonkénti összesítése és átadása a

tankönyvfelelősnek.

 

Az osztályfőnökök feladatai:

-a kedvezmény iránti igények igénylőlapjainak kiosztása és határidőre történő

beszedése az igazolásokkal együtt,

-a szülők által rendelni kívánt tankönyvek listáját tartalmazó nyomtatványok kiosztása

és összegyűjtése a megadott határidőre,

-részt vesz a tankönyvek tanév elején történő kiosztásában, a hiányzó tankönyvek

adminisztrálásában.

 

A szaktanárok feladatai:

-a tankönyvválasztás,

-a használt tankönyvek év végi összegyűjtése.

 

Az iskolatitkár feladatai:

-a szülői igénylőlapok, illetve nyilatkozatok megszerkesztése, kiosztása az

osztályfőnököknek, és a kitöltött igénylőlapok és nyilatkozatok összegyűjtése az

osztályfőnököktől,

-diákok adatainak frissítése, azok eljuttatása a tankönyvfelelőshöz,

-a beiratkozó elsősök adatainak továbbítása a tankönyvfelelősnek,

-a tanév közben beiratkozó tanulóktól, illetve előző iskolájuktól a normatíva igénylőlap

elkérése,

-a távozó tanulók esetében ezen igénylőlap átadása, és a tanulónál lévő könyvtári

állományban lévő könyvek beszedése.

 

A könyvtáros tanár feladatai:

-a tartós tankönyvek bevételezése könyvtári állományba

 

Jelen eljárásrendben megjelölt határidők a központi feladatellátás és a kiadott rendeletek

függvényében módosulhatnak.

 

Debrecen, 2016. január 05.

 

Gyarmatiné Piránszki Nóra

intézményvezető