Testnevelés, biológia, földrajz

 

Munkaközösségünk valamennyi tagja a komplex személyiségfejlesztésre törekszik, így oktató-nevelő munkánk során fejlesztjük a tanulók készségeit és képességeit, bővítjük a diákok ismereteit is, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítunk az egészség- és környezettudatos magatartás kialakítására, a jövőorientált életvezetésű személyiség kialakítására is.

A testnevelés és sport tantárgy oktatása során előtérbe helyezzük a mozgáskészség, ezen belül az edzettségi szint fejlesztését - amely szoros kapcsolatban áll a rendszeres preventív fizikai aktivitással -, és az egészségmegőrző szokásrendszer kialakítását. A motoros képességek fejlesztését (kondicionális és koordinációs képességek), amelyek a sportági készségek kialakítását eredményezik. Fontosnak tartjuk továbbá a testnevelési és sportági tevékenységhez kötődő ismeretek bővítését, valamint tanulóink részvételét a szabadidős, diák- és versenysportban, mert ezek során olyan képességeket és készségeket alakíthatunk ki, amelyek élethosszig tartó rendszeres fizikai aktivitást eredményeznek. A testnevelésórákon történő személyiségfejlesztés a szociális és érzelmi képességek erősítésére irányul (siker és kudarc feldolgozása, alkalmazkodás, konfliktuskezelés). Kiemelten kezeljük a preventív és egészségtudatos szokásrendszer kialakítását is.

Tanulóink játék-, verseny- és sportolási igényének felkeltésével és kielégítésével egyaránt törekszünk személyiségük fejlesztésére, egészségük megerősítésére, edzettségük és adaptációs képességeik növelésével a fizikai cselekvőképességük kialakítására, s ezáltal a testi- szellemi teljesítőképességük fokozására.

Iskolánkban 1-6. évfolyamig biztosítva van tanulóink számára heti egy alkalommal az úszás- oktatás, valamint valamennyi vállalkozó szellemű diáknak lehetősége van labdarúgóedzések látogatására tömegsport keretében, illetve a tehetségesebbek úszásból és labdarúgásból versenysportra való felkészítő foglalkozásokat is látogathatnak.

A biológia, földrajz és természetismeret tantárgy középpontjában a természet és az azt megismerni igyekvő ember áll. Ez a természettel való közvetlen, megértő és szeretetteljes kapcsolaton alapul. Olyan tudást próbálunk kiépíteni, amely segíti a tanulók számára a természeti-technikai környezetük megismerését, és olyan tevékenységre készteti őket, melyek hozzájárulnak a környezettel való összhang megtalálásához és tartós fenntartásához. Ennek érdekében a tanulóinknak már nem csupán a Föld természeti és gazdasági jelenségeit mutatjuk be, de az összefüggések és kölcsönhatások megláttatása során hangsúlyozzuk az ember szerepét is.

A tanítás-tanulás folyamatát igyekszünk fejlesztő értékeléssel segíteni, amely támogatja a tanulóknak a tanulási folyamatban való aktív részvételét, segíti a reális önismeret kialakulását és az önálló tanulási stratégiák kiépítését.

Célunk, hogy az ismeretközpontú oktatás helyett a képességfejlesztő tanítási folyamatok kerüljenek előtérbe, ezért módszereinket a tanulók életkori sajátosságaihoz igazítjuk és egyéni képességeik figyelembe vételével alkalmazzuk.

Szertáraink gazdag felszereltsége, interaktív eszközeink, valamint felkészült kollégáink biztosítékai az eredményes oktatásnak, melyet az is bizonyít, hogy diákjaink évek óta sikeresen szerepelnek városi-, megyei- és országos szintű megmérettetéseken is.

Ladányi Zoltán
munkaközösség-vezető

 

 

Előző oldal: Osztályfőnöki Következő oldal: Idegen nyelv