Tankönyvtári szabályzat

 

Iskolai SZMSZ tartalma a tankönyvekkel kapcsolatban:

jogszabályok
kedvezmények (kit milyen kedvezmény illet)
a tankönyvjegyzéken nem szereplő tankönyvek vásárlása csak a szülői szervezetek beleegyezésével lehetséges
tankönyvkölcsönzés (igények szerint – egy tanév)
a tankönyv elvesztésével és a tankönyv megrongálásával okozott kártérítés
kártérítés mérséklése, elengedése
 

I. Jogi szabályozás

 

2015. évi CCVII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
501/2013.  (XII.29.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről
2015. évi törvény C. évi központi költségvetéséről


II. Ingyenes tankönyv, ingyenesség biztosítása

 

Az ingyenes ellátás egyik feltétele a tankönyvek tartóssá tétele.

Ennek formái:

az iskolától történő tartós tankönyv és más tankönyv kölcsönzésével,
a napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevételével,
tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás útján.
 

„Ha az iskola a normatív kedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel oldja meg, akkor a tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve ha az adott tantárgyból vizsgát lehet, vagy kell tenni, a tanulói jogviszony fennállása alatt.”

 

Tartós tankönyv fogalmának meghatározása: tartós tankönyvek azok a dokumentumok, amelyek több tanéven keresztül használható tankönyvek, segédletek: kézikönyvek, szótárak, kötelező és ajánlott olvasmányok, atlaszok, szöveggyűjtemények.

 

III. Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás kötelezettségének:

 

1. Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett tankönyveket kapják meg használatra.

2. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem használja folyamatosan, a tanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatni az iskolai könyvtárba.

3. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül.

A KELLO-tól megvásárolt tankönyvek az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerülnek. Az 1-2. évfolyamon a tankönyvek válogatva kerülnek könyvtári bevételezésre; a felmenő évfolyamokon valamennyi tankönyv tartós tankönyvként kezelendő.

 

IV. A tankönyvek nyilvántartása

 

Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az ingyenes tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket.
A könyvtáros köteles gondoskodni arról, hogy minden arra jogosult tanuló megkaphassa a számára szükséges tankönyveket
Minden tankönyvet nyilvántartásba kell venni (bélyegző, leltári szám)
A tankönyvosztás során a tanuló neve mellé a tankönyvek leltári számai kerülnek, így pontosan lehet követni, kinél melyik tankönyv található.
A tanuló köteles egész évben megóvni könyveit, amiről egy nyilatkozatot is aláír .
Év végén, a tankönyvbeszedéskor a tanuló köteles minden tankönyvét a könyvtár számára visszaadni.
 

Évente listát készít:

az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos)
a napköziben, tanulószobában elhelyezett letétről (szept.)
összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szept.-okt.)
összesített listát készít a készleten lévő még használható tankönyvekről (jún.15-ig)


V. A kölcsönzés rendje

 

A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűjtemény) szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozóan.

Ennek szövege:

Minta a kölcsönzéshez :

NYILATKOZAT

 

Alulírott szülő………………   nevű gyermekem részére a ……….-as tanévre az alábbi tankönyveket átvettem, melyeket …………-ig az iskola részére visszajuttatok.

Tankönyvek megnevezése:

A fenti könyvekért – elvesztés, szándékos károkozás esetén – anyagi felelősséget vállalok.

Dátum

……………………………

Átvevő szülő aláírása

 

VI. Kártérítés szabályai iskolai tulajdonú tankönyv esetén

 

1. A könyvtári szabályzat szerint a kölcsönzés ideje:

Több évfolyamon keresztül használt tankönyvek esetén legfeljebb 4 év,
Egy évfolyamon használt tankönyvek esetén szeptember 1-jétől június 15-ig,
Tankönyvet csak egész évre kehet kölcsönözni, kivétel, ha a tanuló jogviszonya megszűnik az intézménnyel,
A tanuló köteles az adott tanév június 15-ig leadni tankönyveit, ez időpont után írásbeli felszólítás, a könyvek kifizetésére kötelezhető.
A tankönyv hanyag kezelése, elvesztése vagy szándékos rongálása esetén anyagi kártérítéssel tartozik a szülő. A kártérítés módjáról és mértékéről, valamint a tankönyvek törléséről a jogszabály nem rendelkezik, iskolánként egyedileg kell meghatározni.
A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló szülője) köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni.
Módjai:

ugyanolyan könyv beszerzése
anyagi kártérítés az intézményvezető írásos határozatára
A kártérítés pontos mértékét a könyvtáros tanár javaslata alapján az iskola intézményvezetője határozza meg.
A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.

 

2. Nem kell megtéríteni a könyv árát a tankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenés esetén.

 

VII. A könyvtáros tanár kötelezettségei

 

A könyvtáros tanár feladatai az ingyenes tankönyvek használatával kapcsolatosan:

- az ingyenes tankönyveket az iskolai könyvtár állományába veszi, azokat leltári nyilvántartásba veszi

- szeptemberben az arra kijelölt munkatárssal együtt az ingyenes tankönyveket kikölcsönzi a tanulóknak,

- júniusban az ingyenes tankönyvek összeszedése,

- tankönyvrendelésnél egyeztet a rendelést összeállító tankönyvfelelőssel a szükséges ingyenes tankönyvek számáról,

- intézi az ingyenes tankönyvekkel kapcsolatos selejtezési feladatokat.

Az iskolai könyvtár nem egyenlő a tankönyvtárral. A tankönyvtár az ingyenes tankönyvellátás alapjául szolgáló és egyre bővülő tankönyvbázis. Az iskolában használatos tankönyvekből, segédletekből legalább 3-4 példánynak kell lennie a tankönyvtárban, a tagintézményben 1-2 példánynak. Nyilvántartása és kölcsönzése a könyvtár szakmai követelményeknek megfelelően történik.

Az iskolai könyvtár alapfeladata ennek a gyűjteménynek a gondozása, hozzáférhetővé tétele.

Nem alapfeladata azonban a rászoruló tanulók ingyenes tankönyvekkel való teljes körű ellátása.

Az iskola új szolgáltatási kötelezettsége az ingyenes tankönyvellátás, a tankönyvtár azonban nem képezi az iskolai könyvtár állományának részét.

 

 

Előző oldal: Könyvtár Következő oldal: Művészetoktatás