Tanév rendje

 

A tanév helyi rendje
 

1.1. A szorgalmi idő

Az intézményünkben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő.

A 2021/2022. tanévben a szorgalmi idő

- első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda)

- utolsó tanítási napja 2022. június 15. (szerda)

 

Művészeti iskola: tanéve a szorgalmi idő első (szeptember 4.) és utolsó napja a szorgalmi idő első és utolsó (június 11.) hetének keretében az igazgató határozza meg.

 

1.2. A szorgalmi idő első féléve 2022. január 21-ig tart.

Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2022. január 28-ig kapják kézhez a tanulók.

 

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz 2022. június 15. kedd.

 

2. Az iskolai tanítás nevelésmentes munkanapok időpontja, felhasználása

 

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület által jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy nap pályaorientációs célra használható.

 

2.1. A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása:

nevelőtestületi hatáskörben meghatározva:

2021. szeptember 24. Diáksport Nap + DÖK nap + Éves rendes Diákközgyűlés
2021. szeptember 29. Pályaorientációs nap
2021. november 12-14. Nevelőtestületi értekezlet (Kecskemét)
2022. január 31. Félévi értekezlet
2022. június 07. Nevelési értekezlet
2022. június 14. Tanulmányi kirándulás

Őszi nevelési értekezlet - 2021. november 12-14. Cegléd, "Út a szabadsághoz: az állampolgári kompetenciák fejlesztési lehetőségei a közép- és kelet-európai rendszerváltoztatások tükrében"

Tavaszi nevelési értekezlet – 2022. június 07. 9.00 Egészségnevelési ismeretek (külső helyszín)

 

2.2 A szünetek időtartama

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).
Munkanap áthelyezések:

december 11. szombat munkanap, december 24. péntek pihenőnap

március 26. szombat munkanap, március 14. hétfő pihenőnap


3. A nemzeti, iskolai ünnepek megünneplésének időpontja

Aradi vértanúk napja október 6.
Nemzeti ünnep (október 23.) október 22.
Karácsonyi ünnepély iskolában december 21
Kommunista diktatúra áldozatainak napja február 25.
Nemzeti ünnep (március 15.) március 11.
Holokauszt áldozatainak napja április 13.
Nemzeti összetartozás napja június 3.
Ballagás június 17.
Tanévzáró ünnepély június 20.

4. Az évi rendes diákközgyűlés ideje

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 120.§. (8) bekezdése alapján

Az évi rendes diákközgyűlés ideje: 2021. szeptember 24.

 

5. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 117.§. (2) bekezdése alapján

a. A nevelőtestületi értekezletek terve:

Értekezlet
dátuma
Az értekezlet célja, főbb napirend Felelős
2021. aug. 23. 9.00 A következő tanév előkészítése, elkezdésével kapcsolatos feladatok, tájékoztatás Gyarmatiné Piránszki Nóra
2021. aug.31. 9.00 Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet Gyarmatiné Piránszki Nóra
2021. nov. 12-14. Nevelési értekezlet: "Út a szabadsághoz: az állampolgári kompetenciák fejlesztési lehetőségei a közép- és kelet-európai rendszerváltoztatások tükrében"

Gyarmatiné Piránszki Nóra

Külső előadók (Kecskemét)

2022. jan. 21. 14.00 Félévi osztályozó értekezlet                                              Kulcsárné Babják Tünde, Ákos Zsoltné, Pálfalviné Kovács Katalin
2022. január 31. 9.00

Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat meghatározó értekezlet

- pedagógiai munka elemzése, értékelése,

- pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata

Gyarmatiné Piránszki Nóra

Pálfalviné Kovács Katalin

2022. június 07. Nevelési értekezlet: Egészségnevelési ismeretek Külső helyszín
 2022. jún. 10. 14.00 Év végi osztályozó értekezlet Kulcsárné Babják. Tünde, Ákos Zsoltné, Pálfalviné Kovács  Katalin
2022. jún. 30. 9.00

Tanévzáró tantestületi értekezlet

- szakmai munka értékelése

Gyarmatiné Piránszki Nóra

 

b. Szülői értekezletek és fogadó órák időpontjai:

Fogadóórák

2021. október 18-19.
alsó-felső

2021. december 06-07.
meghívásos

2022. április 11-12.
meghívásos

 

Szülői értekezletek

2021. szeptember 06.
alsó tagozat

2021. szeptember 07.
felső tagozat

 

2022. február 07.
alsó tagozat

2022. február 08.
felső tagozat

2022. május 02.
alsó tagozat+fogadóóra

2022. május 03.
felső tagozat+fogadóóra

 

c. Az intézmény bemutatkozását szolgáló, pedagógiai célú iskolai nyílt napok:

November 05.
Kézműves foglalkozás a leendő 1. osztályosoknak

December 03.
Bemutató órák a leendő elsősök szüleinek
 

6. A tanulók fizikai állapotát és edzettségét felmérő vizsgálat időpontja:

A vizsgálatot az iskoláknak - az 1-4. évfolyamon tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében kell megszervezzük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2022 június 15-ig töltjük fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®).

 

 

7. A témahetek megszervezése:

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vesz a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezi.

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. között,

b) Digitális Témahét 2022. április 4-8. között,

c) Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között,

d) Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24.

 

8. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

11. § (1) A tanév során az alábbi három országos mérési program lebonyolítására kerül sor:

a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének figyelembevételével;

 

c) a b) pontban foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében az idegen nyelvi mérés, amely a hatodik évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri.

(2) A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló számára az egyik mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés és a matematika mérést, a másik mérési napon a természettudományi mérést és az adott tanulóra vonatkozó, az (1) c) pontja szerinti mérést kell a Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint lebonyolítani.

(3) A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint,

a) a 6. évfolyamon 2022. május 18-31.,

b) a 8. évfolyamon 2022. május 4-17.,

közötti időszakban kell lebonyolítaniuk. Az adott tanuló számára a két mérési nap sorrendje nem kötött, azt - a helyi sajátosságoknak megfelelően - az intézmény vezetője határozza meg.

(4) A méréseket a Hivatal által elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett - digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.

 

9. A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2021/2022. tanévben

·         2021. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

·         2021. december 3. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

·         2022. január 22., 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

·         2022. január 27., 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

·         2022. február 18. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.

·         2022. február 22. – március 11. A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.

·         2022. március 21–22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell továbbítani a Hivatalnak.

·         2022. április 29. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előző oldal: Kompetenciamérés Következő oldal: Taneszköz lista