Osztályfőnöki

 

Munkaközösségünk kiemelt pedagógiai célja a személyiségfejlesztés.

Olyan fiatalokat igyekszünk nevelni, akik számára az emberi élet méltósága a legfontosabb, akinek célja az értelmes élet, a sokoldalú személyiség megvalósítása, a test-lélek- szellem harmonikus egységének megteremtése.

Erre törekszünk az osztályfőnöki órákon az életkori sajátosságokhoz illeszkedő változatos módszerekkel, valamint a sokszínű tanórán kívüli tevékenység során is. Kiállítások, rendezvények, mozi - és színházi előadások rendszeres látogatói vagyunk tanítványainkkal, a közösségformálás érdekében változatos programokat, évente osztálykirándulást szervezünk.

Célunk, hogy az önismeret fejlesztésével felkészítsük tanulóinkat a társadalmi elvárásokra, segítsük a reális pályaválasztást. Ennek érdekében minden évben bekapcsolódunk a városi pályaválasztási rendezvényekbe, pályaválasztási szülői értekezleteket szervezünk, támogatjuk diákjaink részvételét a nyílt napokon, és szívesen látjuk a város középiskoláinak képviselőit. A pályaorientációs napon üzemlátogatásokon veszünk részt, ahol a tanulók közvetlenül is betekinthetnek a munka világába.

Célunk, hogy tanítványaink megismerjék régiónk és hazánk múltját, emlékeit, ünnepeit, aktívan ápolják nemzeti hagyományainkat, szokásainkat, becsüljék meg az egyetemes emberi értékeket. A nyolc év során minden tanulónk szerepel különböző iskolai műsorokban, részt vehet számtalan versenyen, pályázaton, bekapcsolódik a diákönkormányzat munkájába.

Nevelőmunkánk során támogatjuk az egészséges életmód és a környezettudatos magatartás, a környezetünkért való felelősségvállalás kialakítását.

Nagy gondot fordítunk a diákok műveltségének, viselkedéskultúrájának formálására,  ezért az osztályfőnöki órák anyagába beépítettük az tánc- és illemtant.

Osztályfőnöki munkánkban számítunk a szülők segítő támogatására.

Csákfalviné Veniger Ágnes Ildikó
munkaközösség-vezető