Matematika, fizika, informatika, kémia, tehetségfejlesztő

 

A matematikai nevelés során törekszünk tanulóink pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére, megfelelő alapok kialakítására a reális középiskolai tanulmányokhoz, felkészíteni a középiskolai felvételire. A 8. osztályosok számára minden tanévben felvételi előkészítőket tartunk.

Tehetséges diákjaink iskolai egyéni- és csapatversenyeken mérik össze tudásukat. Minden évben nagy sikere van a csapatversenyeknek, ahol a felsőbb évfolyamosoknak a matematikai feladatok mellett fizikai és kémiai problémákat is meg kell oldaniuk.

Tanulóink részt vesznek városi, megyei, országos versenyeken is.

A tehetséges tanulók korai felismerése, azonosítása, fejlesztése fő alapelvünkké vált.

A negyedik évfolyam második félévében részletes tehetségdiagnosztikai mérésben vesznek részt diákjaink. A városi mérés keretében pszichológiai, matematikai és anyanyelvi teszteket írnak a tanulók. Ennek eredményeként az átlagon felüli képességű diákok bekerülnek a Városi Tehetséggondozó Programba.

Iskolai méréseink – matematikai-logikai, angol nyelvi, magyar nyelv és irodalmi – eredményét, valamint a tanítói véleményeket figyelembe véve és a szülőkkel való egyeztetés után kerülnek tanulóink a magasabb tudásszintet szolgáló emelt szintű osztályunkba.

Emelt szintű matematikai képzés:

Ezen osztályba bekerült tanulóik tudását matematikai játékokkal, matematikatörténeti ismeretekkel, újszerű, összetett feladatok megoldásával, logikus gondolkodásukat versenyfeladatokkal fejlesztjük. Célunk a sikeres továbbtanulás és a magasabb tudásszint elérése.

Városi Tehetséggondozó Program:

2008 szeptemberében indult program lehetőséget ad a diákoknak tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához. Ehhez a személyiségvonások megfelelő gyarapítása szükséges, ezért felső tagozaton különböző modulokban, nyolc hetes váltásban, heti egy órában történik a fejlesztés.

5. évfolyamon: tanulásmódszertan, képzőművészet, anyanyelv, matematika modul

6. évfolyamon: tanulásmódszertan, angol nyelv, zeneművészet, táncművészet, természetismeret modul

7. évfolyamon: tanulásmódszertan, természettudományi, angol nyelvi, zeneművészet modul

8. évfolyamon: matematika, anyanyelv, táncművészet, képzőművészet modul

A beválogatott tanulók a Tehetséggondozó Diákkonferencia keretében – melyet kétévente rendeznek meg – mutatkozhat be az iskolán kívül is.

Ezen képzésekben résztvevő tanulóink nagy kedvvel és eredményesen vesznek részt iskolai, városi, megyei és országos versenyeken. Szívesen közreműködnek az iskolai életben (pl. műsorok készítésében, fellépéseken, pályázatokban).

Mivel iskolánk nagy gondot fordít a tehetségfejlesztésre, ezért ketten tehetségfejlesztő szakértők vagyunk, valamint öt kollegám végzett tehetségfejlesztéssel kapcsolatos tanfolyamon.

A fizikaoktatásban a tanulók természet iránti érdeklődésére, kíváncsiságára építő szemléltető feldolgozást, kísérletezést helyezzük előtérbe-erre a fizikaszertár minden évben bővülő eszközkészlete lehetőséget is nyújt. A fizikai fogalmak bevezetése, a törvények megfogalmazása során a tanulók önálló megfigyelő tevékenységét helyezzük a középpontba. Nagy hangsúlyt helyezünk a gyakorlati alkalmazásra.

Az informatika rohamosan fejlődő terület, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanulóknak sikerélményük legyen az informatika órákon, és törekedjenek ismereteik folyamatos megújítására. Minden diák megismerkedik az internet használatával, a robotika alapjaival is.

A kémia oktatása során nagy hangsúlyt helyezünk a természettudományok iránti érdeklődés felkeltésére, a természettudományos szemléletmód kialakítására, valamint a kémiának a társadalom és az egyén életében betöltött szerepének bemutatására. Ezeket a tanulók számára életszerű helyzetek kémiai vonatkozásainak tárgyalásával, a tanulók aktív közreműködésével, egyszerű – otthon is elvégezhető – kísérletek tervezésével, végrehajtásával, megfigyelésével és elemzésével valósítjuk meg. A kémiával való ismerkedés közben a tanulók olyan tapasztalatokon, kísérleteken nyugvó, biztos anyagismereten alapuló tudást szereznek meg, amely birtokában egyre tudatosabban ügyelhetnek az egészségükre, szűkebb és tágabb környezetükre.

Munkaközösségünk nagyon innovatív, folyamatosan képezzük magunkat. Évről – évre tökéletesítjük a különböző módszertani eljárásokat, folyamatosan keressük az új módszereket, programokat. 

                                                                                                                   Tóth Éva
munkaközösség - vezető