Magyar, történelem, ének

 

A Vénkerti Általános Iskola magyar, történelem munkaközössége fennállása óta nagy gondot fordít arra, hogy tanulói magas színvonalú oktatásban és képzésben részesüljenek.

Kiemelt feladatunk, hogy a tanulók egyéni képességeiknek megfelelően haladjanak. Erre tehetséggondozó, illetve felzárkóztató programot dolgoztunk ki. Olyan taneszközöket használunk a tanítás - tanulás folyamatában, amelyek alkalmasak arra, hogy abból a diákjaink tanuljanak, és megfeleljenek a képességfejlesztés elvárásainak. Van mód és lehetőség az önálló tevékenységre, ugyanakkor lehetősége van a tanulónak, hogy beszédkészsége fejlődjön, sikerélményhez jusson, szóbeli és írásbeli szövegalkotása fejlődjön. Ötödik, hatodik és hetedik évfolyamon már megvalósult a sávos oktatás magyar nyelv és irodalomból. Előtérbe került az egyéni fejlesztés, a tanulók aktivitásának fokozása.

A magyar nyelv és irodalom tantárgy meghatározó szerepet tölt be a helyes tanulási módszerek kialakításában. A szövegértő olvasás tanítása, állandó gyakoroltatása alapja a többi tantárgy eredményes elsajátításának. Feladatunk, hogy diákjainkat vitára késztessük, hogy érveket sorakoztassanak fel álláspontjuk alátámasztására. Ehhez alapvetően fontos, hogy a tanulónak legyen személyes élménye. A tanítási órán ő legyen a főszereplő, beszéljen élményeiről. Így fejleszthető az adott tananyag felhasználásával az önálló beszéd-, írás- és olvasás képessége. A magyar nyelv és irodalom tantárgyak azok, amelyek képesek az egész személyiséget fejleszteni. Erősítik a tanulók empatikus képességét, akik megtanulják érzéseiket nyelvi formába önteni. A Mit tettél volna az ő helyében? típusú feladat megélhetővé teszi számukra az adott helyzetet, szereplői lesznek az irodalmi műnek.

Lehetőséget teremtünk arra, hogy a tanulók filmen is találkozhassanak a művel, vagy színházi előadásokon szerezzenek élményeket. Ha vizsgáljuk az azonosságokat és az eltéréseket, egy kicsit az alkotás folyamatába is bevonjuk a tanulókat. Közük lesz a szereplők sorsához.

Kiemelt feladatunk, hogy tanulóink az általános iskolai tanulmányaik befejezése után a nekik megfelelő oktatási intézményben tanulhassanak. Ezért minden évben felvételi előkészítőn rendszerezik és mélyítik el tudásukat. Célunk az, hogy a tanulók legyenek képesek alkotó módon felhasználni, amit az iskolában sajátítottak el. A jövő az, hogy egy életen át tanuljon az ember, örömét lelje a folyamatos szellemi gyarapodásban.

A napi iskolai munka mellett diákjaink állandó résztvevői a városi, megyei és országos szervezésű versenyeknek. A tanórán kívüli tevékenységek során megtanulják, hogy tartalmasan töltsék el szabadidejüket, olyan tevékenységi formákkal ismerkedjenek meg, amelyek gazdagítják tudásukat, magabiztossá teszik fellépésüket.

Irodalmi kirándulásokon lehetőség nyílik arra, hogy megismerjék szűkebb környezetük jellegzetes tájait, azok irodalmi és történelmi emlékhelyeit. A hetedik osztályosok Álmosd nevezetességeivel ismerkednek, a nyolcadikosok a szomszéd megye irodalmi, történelmi és néprajzi nevezetességekben gazdag településeit keresik fel: Nyírbátor, Túristvándi, Szatmárcseke, Tiszacsécse. Minden év áprilisában megrendezzük a Magyar Nyelv Hetét.

Mindezekkel a tevékenységekkel ápolják, csiszolják saját nyelvhasználatukat, megérzik a magyar nyelv szépségét, és felismerik, hogy gondozása, fejlesztése, feladata minden magyar nyelven gondolkodó, beszélő embernek.

Szűcsné Somi Irma Éva
munkaközösség - vezető