Művészetoktatás

 

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
Debrecen Sinai Miklós u. 4-6.
Tel.: (52) 416-755, Fax: (52) 416-842
 

Az intézményben a 1999/2000-es tanévben vette kezdetét az alapfokú művészeti nevelés és oktatás. Az alapfokú művészeti oktatás célja, hogy megalapozza a növendék művészi kifejező készségét, valamint előkészítse, felkészítse tanulóinkat a szakirányú továbbtanulásra.
A művészeti képzésben a tankötelezettség nem teljesíthető.


Az oktatás az intézmény pedagógiai programjában meghatározott alapfokú művészetoktatás követelménye és tanszaki programja szerint történik. A képzés 12 évfolyamos.

Az alapfokú művészetoktatás évfolyamai:

előképző (1 – 2. évfolyam): balett tanszaknál heti 4 óra (180 perc)
egyéb tanszakoknál heti 2 óra (90 perc)

alapfok (1- 6. évfolyam): balett és néptánc tanszakoknál heti 4-5 óra (180-225 perc)
egyéb tanszakoknál heti 4 óra (180 perc)

továbbképző (7-10. évfolyam): balett és néptánc tanszakoknál heti 4-5 óra (180-225 perc)
egyéb tanszakoknál heti 4 óra (180 perc)

A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát tehet, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet.

A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosítja fel a tanulót.

A művészeti alap- és záróvizsga követelményei, vizsgafeladatai az iskola helyi tanterve alapján kerül meghatározásra az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjában foglaltak figyelembe vételével.

A felvételre jelentkezés időpontjai:
a jogszabály szerint a fenntartó által kiírtak alapján (március - április)
A jelentkezés és a felvétel helyszíne az intézmény.

A jelentkezés minden tanévben jelentkezési lap kitöltésével történik és a szülő ( gondviselő) aláírásával válik érvényessé.

A jelentkezés (beiratkozás) korhatára: 6-22 éves kor (a 6. életévet szeptember 1-jéig be kell töltenie a tanulónak)

Az intézmény tanszaki kínálata (főtárgyak szerint):

Képző- és iparművészeti ágon (új): képzőművészeti, Grafika és festészet, Fém és zománcműves tanszak
(régi): grafika, festészet, tűzzománc tanszak
Táncművészeti ágon: néptánc, balett tanszak
Színművészeti-bábművészeti ágon: színjáték tanszak

Az alapfokú művészetoktatás térítési díj vagy tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatás.

Térítési díj ellenében vehető igénybe:
egy tanszakos képzés elvégzése (maximum heti 6 tanórában)
tanévenként egy meghallgatás (vizsga, alapvizsga, záróvizsga)
egy művészeti előadás
egy alkalommal- a tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt- az évfolyam megismétlése egy művészeti képzésben
az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata

Nem kell térítési díjat fizetnie annak, aki:

- hátrányos helyzetű (és a szociális osztály erről szóló határozatát bemutatja – az igazolás érvényességének idejére)
- halmozottan hátrányos helyzetű
- sajátos nevelési igényű (testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista) amennyiben ezt a szülője (gondviselője) hivatalos okmánnyal (jegyzői, gyámhatósági határozattal szakértői és rehabilitációs bizottsági szakvéleménnyel) bizonyítani tudja.

Tandíjat fizet az a tanuló, aki:
- nem tanköteles feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban,
- aki második, illetve több tanszakot is igénybe vesz
- aki más alapfokú művészeti iskolának is beírt tanulója (az egyik intézményben)
- aki a 22. életévét betöltötte

Egyéb szolgáltatások
A képző- és iparművészeti tanszakokon biztosítottak a speciális eszközök, anyagok.
A tánc tanszakon az intézmény gondoskodik a különböző szintű rendezvényeken, versenyeken történő részvételhez a megfelelő viseletekről.

 

Előző oldal: Könyvtár Következő oldal: VDSE