Iskolatörténet


 

A Vénkerti Általános Iskola (anyaintézmény) 40 éve, 1976-ban nyitotta meg kapuit. Az eltelt 40 év alatt mintegy 70 ezer végzős diákot bocsátottunk útra. Akkoriban csak hét osztályunk volt, ma 36 tanulócsoportban 4 telephelyen folyik az oktatás. A jelenlegi tanulói létszámunk 821 fő, a tantestület 84 pedagógusból áll.

2007-ben tagintézményünkké vált a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, amelybe Nagymacs vonzáskörzetéből fogadjuk a tanköteles gyerekeket.

Szakmai munkánkat kiemelkedő tárgyi feltételeink segítik: IKT eszközökkel felszerelt tantermek, szaktantermek, tanuszoda, sportudvar, könyvtár, balett terem, művészeti oktatást segítő műhelyek, informatikai szaktantermek, nyelvi labor, média terem.

Az 1999/2000-es tanévben Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának jóváhagyásával a városban elsőként indítottuk be az alapfokú művészetoktatást.

Fontosnak tartjuk a személyiség sokoldalú fejlesztését, az alapvető készségek és képességek, kulcskompetenciák biztos kialakítását, a cselekedtetve tanulást, a tanulás tanítását, az egyéni különbségeket figyelembe vevő differenciált képességfejlesztést és a személyiségfejlesztést.

Intézményünk bekapcsolódott a városi tehetséggondozó programba. Évente 8-10 fő ér el kimagasló eredményt a mérés beválogatása alkalmával. Fejlesztésüket a kidolgozott modul tantervek alapján végezzük. Ez a program nagymértékben segíti tehetséges tanulóink továbbfejlesztését.

2011-től Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működünk.

 

KÉPZÉSEINK

 

Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek kondicionális képességének fejlesztésére

1977-től speciális testnevelés tantervű osztály, jelenleg városi beiskolázású testnevelés osztály működik. Első évfolyamra fizikai alkalmassági és sportorvosi vizsgálat után kerülhetnek a tanulók. A testnevelés tantárgyat testnevelés szakos tanár tanítja. Akik ebbe az osztályba bekerülnek, azok számára kötelező bekapcsolódni 1-4. évfolyamon valamelyik iskolai sportcsoport (torna, úszás, labdarúgás), vagy a sportegyesület munkájába.

Intézményünk a város egyik legjobban felszerelt tornatermével és tanuszodájával rendelkezik, így tanulóink testnevelés óra keretében 1. évfolyamtól kezdődően úsznak.

Iskolánk „Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény/tehetségpont”. Referencia intézmény-ként jó gyakorlatunk alsó tagozaton a képességfejlesztés, felső tagozaton a tanulásmódszertan tantárgyak.

Ezért alsó tagozaton tanulónk képességfejlesztés órákon vesznek részt csoportbontásban, ahol pedagógusaink egyénre szabottan fejlesztik őket.

Felső tagozaton tanulásmódszertan tantárgy keretén belül, csoportbontásban ismerhetik meg tanulóink a különböző tanulási stílusokat, stratégiákat és gyakorolhatják a számukra legmegfelelőbb módszereket.

Angol, matematika, informatika, magyar tantárgyakból a tanulók fejlődését a csoportbontás is segíti.

Ötödik évfolyamtól lehetőséget adunk tanulóinknak angol nyelvből és matematikából emelt szintű képzésben való részvételre. A tanulók 4. évfolyam végén kérhetik felvételüket. Azok a gyerekek kerülhetnek be az emelt szintű csoportokba, akik a komplex mérés (tantárgyi tesztek: magyar nyelv és irodalom, matematika, angol nyelv) alapján a legjobb teljesítményt nyújtották a jelentkezők közül. A mérést kiegészíti a tanítói jellemzés is, mely az első négy év munkáját értékeli.

4. évfolyamtól második idegen nyelvként a francia nyelvet tanulhatják a gyerekek.

 

MŰVÉSZETI TEHETSÉGGONDOZÁS

 

Az 1999/2000-es tanévtől, a városban legnagyobb kínálatot biztosítjuk az alapfokú művészetoktatásban.

•          Táncművészeti ágon:

balett és néptánc tanszakon

•          Szín- és bábművészeti ágon:

színjáték tanszakon

•          Képző-és iparművészeti ágon:

képzőművészeti, festészet, grafika, kézműves és tűzzománc tanszakokon alkotnak a tanulóink.

A foglalkozásokat heti 2, illetve 4-5 órában délutánonként tartjuk művésztanárok irányításával. Jelenleg 26 művészeti csoportban 321 növendékünk dolgozik jól felszerelt műhelyeinkben.

Célunk, hogy gyermekeink képességeiket, személyiségüket fejlesztve, az ismereteiket gyarapítva, az itt végzett tevékenységek közben ismerjék meg és éljék át az alkotó munka minden szépségét és örömét. Szeretnénk, hogy az intézményünkből kikerülő diákok megállják helyüket a felsőbb iskolákban, valamint széleskörű műveltségre tegyenek szert és művészetszerető, műértő felnőtté váljanak.

Elért eredményeink az országos és városi versenyeken, a hazai és nemzetközi fellépéseken az intézményben folyó magas színvonalú szakmai munkát igazolják.

2007-ben munkánk elismeréseképpen megkaptuk a „KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY” címet.

Célunk, hogy emberbaráti, gyermekközpontú iskolánk legyen, ahová szívesen járnak tanulóink, ahol a gyermekek és a felnőttek egyaránt jól érzik magukat, ahol tanulni is sokat lehet. Az oktató-nevelő munka terén pedagógiai innovációk sorát vezettük be, melyek hatékonyan szolgálják gyermekeink fejlődését. Az intézményünkben folyó kimagasló szakmai munkánkat a fenntartó is elismerte, ezért 2004-ben megkaptuk az általuk adományozható legmagasabb elismerést: "Debrecen Város Közoktatásáért" - díjat. Évről évre színesedik iskolánk nevelési - oktatási palettája. Az alapvető erkölcsi normák és viselkedéskultúra belsővé válása érdekében felső tagozaton bevezettük a tánc- és illemtan oktatást. Tanulóink nagy számban vesznek részt különböző városi, megyei és országos szintű tanulmányi versenyeken, ahol szép eredményeket érnek el.

A folyamatos fejlesztés eredményeként diákjaink esztétikus, szép környezetben tanulhatnak. Fejlődésüket a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt média-terem, folyamatosan bővülő, korszerű állományú könyvtár, valamint informatika termek biztosítják. Tanulóink legnagyobb része gimnáziumban és szakközépiskolában tanul tovább. A szülőkkel való pozitív kapcsolat kialakítását elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk nevelőmunkánk során. Célunk, hogy a hagyományainkat megtartva, iskolánk hírnevét öregbítve optimizmussal nézzünk a jövő elé.

 

 

Előző oldal: Fenntartó Következő oldal: About our school