Beiskolázás 22/23.

Iskolába hívogató (videó 1)

Iskolába hivogató (videó 2)

 

Bemutatkoznak a leendő elsős tanítóink:

 

Abuczkiné Forgács Andrea

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.
Néhány magasabbra tud repülni, mint mások,
de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.
Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű."

A fenti idézet meghatározó gondolat a munkámban. Pedagógiai tevékenységem egyik fontos célja, olyan tudás átadása, amelyet a gyerekek később a mindennapi életben is hasznosítani tudnak, amely értékes és alkalmazható. Örömmel és szeretettel vezetem be a rám bízott gyerekeket az iskolás életbe. Csodálattal figyelem, ahogy, ügyesednek, fejlődnek, és egyre nagyobb tudás kerül a birtokukba. Minden gyermekben igyekszem megtalálni azokat a pozitív tulajdonságokat, képességeket, amely által motiválható, érdeklődése felkelthető a tanulás iránt. Munkámat sokrétűen és következetesen végezem,  ami mellett fontosnak tartom, hogy az oktatás és nevelés szeretetteljes, derűs légkörben történjen meg, ahol a közösség tagjai tisztelik, megbecsülik egymást. A  szülőkkel való együttműködést , szoros kapcsolattartást kiemelten kezelem  a gyermek támogatása érdekében. Szakmai tudásomat folyamatosan fejlesztem, keresem és alkalmazom az új módszereket, eszközöket. Nyitott vagyok az új dolgokra  és lehetőségekre, szeretem ezeket beépíteni a tanítási gyakorlatomba.

 

Anginé Kluknavszky Judit

A kisgyerek egy csoda, egy kincs, amiből, ha okosan bánunk vele, az évek múltán boldog, kiegyensúlyozott, értékes ember válik. A gyermekek tanítása a legfontosabb és egyben legszebb dolog is a világon. A gyerekek sikere az én sikerem is. Munkám során a célom, hogy olyan közösség kovácsolódjon össze, ahol jó hangulatban, gondtalanul, élmény a tanulás, hogy a gyerekek nyitottá váljanak a világra, hogy meg tudjuk találni, hogy miben tehetségesek. Nagyon fontosnak tartom a családokkal való együttműködést, együttgondolkodást a gyerekek harmonikus fejlődése érdekében.

Mottóm: „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” /Dr. Szentgyörgyi Albert/

 

Csobán-Kiss Edit

„Nem a tudásban van a boldogság,
hanem a tudás megszerzésében.”
Edgar Allan Poe

Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka, mely osztályrészemül jutott. Hivatásomban a legszebbnek tartom az első osztályba lépő kisdiákok előtt kitárni a tudás kapuját, megszerettetni velük a tanulást. Számomra a tanítás-tanulás, a nevelés, az értékteremtés, az ismeretek átadása mind olyan fogalmak, melyek életem és eddigi pályám meghatározói. Az általános iskola feladata olyan biztos alap megteremtése, amelyre az egy életen át tartó tanulás építhető egy bizalmas, biztonságot nyújtó környezetben.
Megtisztelő feladat, hogy részt vehetek gyermekük világképének formálásában, értelmük kibontakoztatásában.
A jövőben is az odaadó, fegyelmezett, következetes, szeretetteljes munkára építek. Mindehhez boldog, nyugodt légkör kialakítására törekszem.
Nagy izgalommal és kíváncsisággal várom a leendő elsős gyermekeket és az együttműködő szülőket, hiszen az eredményes munkához fontos: gyermek – szülő – pedagógus egyaránt!

 

ISKOLÁNKRÓL

 

A Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola két intézményegységet foglal magába: a 8 osztályos általános iskolai oktatást, és a 12 évfolyamos művészeti képzést.

 

Infrastruktúra:

A Vénkerti Általános Iskola 1976-ban nyitotta meg kapuit. Szakmai munkánkat jó tárgyi feltételek segítik: Interaktív táblával felszerelt tantermek, szaktantermek, tanuszoda, sportudvar, könyvtár, táncterem, művészeti oktatást segítő műhelyek, informatikai szaktantermek, nyelvi labor. Intézményünk jól felszerelt tornateremmel és tanuszodával rendelkezik, így tanulóink testnevelés óra keretében 1. évfolyamtól kezdődően úsznak. A nagy tornaterem, a tanuszoda, és a táncterem kitűnő teret adnak a mozgásnak.

 

Főbb célkitűzéseink, alapelveink:

Fontosnak tartjuk a személyiség sokoldalú fejlesztését, az alapvető készségek és képességek, kulcskompetenciák biztos kialakítását, a cselekedtetve tanulást, a tanulás tanítását, az egyéni különbségeket figyelembe vevő differenciált képességfejlesztést és a személyiségfejlesztést.

 

Oktató-nevelő munkánk célja, hogy minden gyermek eljusson saját képességeinek a csúcsára, tehetségét több irányban is kibontakoztathassa, szilárd alapismereteket szerezzen.

 

2011-től Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működünk.

 

Ökoiskola, Madárbarát iskola vagyunk, melynek célja: a természetvédelem- környezetvédelem- egészségnevelés, a környezettudatos szemléletmód kialakítása iskolai keretek között.

 

Testvériskolai kapcsolatot ápolunk Romániában, Micskén a Miskolczy Károly Általános Iskolával, ill. az USA-ban, New Brunswickban a Woodrow Wilson Általános Iskolával.

 

Képzési sajátosságok:

Ötödik évfolyamtól lehetőséget adunk tanulóinknak angol nyelvből és matematikából emelt szintű képzésben való részvételre. A tanulók 4. évfolyam végén kérhetik felvételüket. Azok a gyerekek kerülhetnek be az emelt szintű csoportokba, akik a komplex mérés (tantárgyi tesztek: magyar nyelv és irodalom, matematika, angol nyelv) alapján a legjobb teljesítményt nyújtották a jelentkezők közül. A mérést kiegészíti a tanítói jellemzés is, mely az első négy év munkáját értékeli.

 

Óraszámok:

Emelt angol osztály:     5-8. osztály 5 ó/hét

Emelt óraszámú matematika csoport:

                                          5-8. osztály 5 ó/hét

 

Az angol nyelv oktatása 4. osztályban kezdődik heti 2 órában, a digitális kultúra tantárgy oktatása 3. évfolyamon indul, heti 1 órában.

 

Tanulóink 7. évfolyamon gazdasági és pénzügyi ismereteket tanulnak, ahol megismerkednek a családi költségvetéssel, pénzkezeléssel, pénzintézetekkel és tevékenységeikkel.

 

Angol, matematika, digitális kultúra, tantárgyakból a tanulók fejlődését a csoportbontás is segíti.

 

Szabadidős tevékenységek:

Intézményünk a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez délután 16 óráig:

napközi otthon: 1-8. évfolyam,
szakkörök,
tömegsport foglalkozások,
felzárkóztató foglalkozások,
egyéni foglalkozások,
tehetséggondozó foglalkozások,
továbbtanulásra előkészítő foglalkozások,
egyéb szabadidős foglalkozások.

 

Évente pályázunk a Határtalanul programra. A 7. évfolyamon tanuló diákok Románia, Szlovákia, Szlovénia magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatására.

 

Óriási lehetőség az Erzsébet táborok által nyújtott program lehetőség, valamint a gyalogos vándortábor.

 

Nemzetközi találkozókon ERASMUS+ pályázatokban veszünk részt, ahol tanulóink idegen nyelvi, állampolgári, vállalkozói kompetenciái fejlődnek.

 

A tanítás 745-kor kezdődik, ügyeletet 630-tól 730-ig, 1600-tól 1700 óráig biztosítunk tanulóink számára.

 

MŰVÉSZETI TEHETSÉGGONDOZÁS

 

Az 1999/2000-es tanévtől, a városban legnagyobb kínálatot biztosítjuk az alapfokú művészetoktatásban.

· Táncművészeti ágon:

néptánc

· Képző-és iparművészeti ágon:

képzőművészeti, grafika és festészet,

fém és zománcműves

· Szín- és bábművészeti ágon:

színjáték tanszak

 

A foglalkozásokat délutánonként tartjuk heti 2-5 órában művésztanárok irányításával, jól felszerelt műhelyeinkben.

 

Célunk, hogy gyermekeink képességeiket, személyiségüket fejlesztve, az ismereteiket gyarapítva, az itt végzett tevékenységek közben ismerjék meg és éljék át az alkotó munka minden szépségét és örömét. Szeretnénk, hogy az intézményünkből kikerülő diákok megállják helyüket a felsőbb iskolákban, valamint széleskörű műveltségre tegyenek szert és művészetszerető, műértő felnőtté váljanak.

 

Elért eredményeink az országos és városi versenyeken, a hazai és nemzetközi fellépéseken az intézményben folyó magas színvonalú szakmai munkát igazolják.

 

2007-ben munkánk elismeréseképpen megkaptuk a „KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY” címet.

 

Művészeti képzésünk a város minden 6-22 éves korú fiatalja számára nyitva áll.

 

INTÉZMÉNYÜNKBEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

 

- fogorvos                    - uszoda

- iskolaorvos                - könyvtár

- iskolapszichológus     - étkezés (helyben főznek)

- fejlesztő pedagógus 

 

A 2022/2023-as tanévben napközi otthonos osztályokat indítunk.

 

Nyílt nap, bemutató órák, foglalkozások:

2021. november 26. (péntek) 1600-1800

- Intézmény bemutatása

- Kézműves foglalkozás gyerekeknek

- Művészeti iskola bemutatkozása

2021. december 3. (péntek) 800

- Bemutató órák (szülőknek)

 

Iskolanyitogató foglalkozások:

2022. január 11. kedd 1600 művészeti iskola foglalkozásai leendő elsősöknek

2022. január 14. péntek 1600 sport foglalkozás leendő elsősöknek (tornafelszerelés szükséges)

 

Érdeklődni:

Kulcsárné Babják Tünde - általános iskolai intézményvezető helyettesnél

Pálfalviné Kovács Katalin – művészeti iskolai intézményegység-vezetőnél

 

Cím:     4027 Debrecen Sinay Miklós u. 6.

Telefon: 52-416-755

Honlap: www.venkerti.hu

E-mail: iskola@venkerti.edu.hu

 

 

 

Előző oldal: Dokumentumok Következő oldal: Kompetenciamérés