Az iskolai könyvtár használati rendje

 

I. A könyvtár szolgáltatásai

Alapszolgáltatások:

Ÿ      egyéni és csoportos helyben használat

Ÿ      kölcsönzés / könyvtárközi kölcsönzés is/

Ÿ      tájékoztató szolgálat, irodalomjegyzék összeállítása

Ÿ      számítógépes információs szolgáltatások

Ÿ      audiovizuális eszközök használata

Ÿ      Internet használata

 

Kiegészítő szolgáltatások:

Ÿ      információszolgáltatás

Ÿ      témafigyelés

Ÿ      ajánló bibliográfiák készítése

Ÿ      könyvtárismereti könyvtári órák tartása a helyi tanterv szerint

Ÿ      könyvtári rendezvények szervezése (könyvkiállítás, versenyek)

Ÿ      ODR

 

II. A könyvtárhasználók köre

A könyvtárat ingyenesen használhatják:

Ÿaz iskola tanulói

Ÿaz iskola pedagógusai

Ÿaz oktató- és nevelőmunkát segítő dolgozók (egészségügyi, adminisztratív, technikai)

Szükség esetén az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső nevelő is igénybe veheti a foglalkozás megtartásához szükséges könyvtári szolgáltatást.

ŸBeiratkozással kivételes esetben az iskolán kívüli tanulók (főleg régi tanítványok), hallgatók,        pedagógusok is igénybe vehetik a könyvtárat.

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus, megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik.

A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az igazgató tájékoztatja a könyvtáros tanárt. A nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó kollégák az általuk kölcsönzött anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják.

 

Az adatokat a könyvtár az integrált számítógépes rendszerében rögzíti az olvasóval való kapcsolattartáshoz. Az adatok a könyvtári tagság megszüntetése után törlésre kerülnek.

 

A könyvtárhasználóknak joga van:

1. A kölcsönzéshez, a könyvtár helyben használatához, egyéb szolgáltatások igénybe vételéhez (Tájékoztató tevékenység, könyvtári foglalkozásokon való részvétel)

2. „Jogom, hogy minden év november 15-ig benyújthassam igényemet az iskola könyvtárából kikölcsönözhető tartós tankönyvek igénybevételére.” (lásd: Házirend 3. pont)

A könyvtár nyitva tartása, kölcsönzési rendje

A könyvtáros munkaideje:

A könyvtáros heti 40 órában látja el a könyvtári teendőket.

Meghatározott jelenlegi kölcsönzési idő: A hét: 20 óra B hét 19 óra

KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS

HÉTFŐ: 10:30-14:30

KEDD: 11:00-15:00

SZERDA: 09:30-14:30

CSÜTÖRTÖK: 09:00-10:30, 11:30-14:30

PÉNTEK: 09:00-13:30

 

III. A könyvtárhasználat módjai

Helyben használat

helyben használható a kézikönyvtári állományrész
külön gyűjtemény: muzeális dokumentumok, folyóiratok, AV anyagok

Csoportos használat

Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtárostanár, az osztályfőnök és a szaktanárok szakórákat tarthatnak.

A számítógépek használata

A tanulók információszerzésre, tanulmányi feladatok megoldására használhatják a gépeket, az Internetet.
Az olvasó a gépeknél nem használhat saját eszközt (pl. lemez).
A gépekre nem menthet senki semmit, és nem telepíthet semmilyen programot.Amennyiben szabálytalanul használja valaki a gépet, úgy a számítógépek használatából kizárható.
A könyvtárban elhelyezett számítógépek igénybevételekor a számítógép szaktantermek használatára vonatkozó szabályok irányadóak. (lásd: házirend)
A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad:

az információk közötti eligazodásban,
az információk kezelésében,
a szellemi munka technikájának alkalmazásában,
a technikai eszközök használatában.
A kölcsönzés szabályai:

A könyvtári könyveket vagy egyéb dokumentumokat csak a könyvtáros tudtával, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt szabad kivinni.

Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.

A kölcsönzésről a könyvtáros nyilvántartást vezet.
A kölcsönzés biztosítása számítógépes nyilvántartással történik.

Egy-egy alkalommal maximum 3 kötet kölcsönözhető 3 hét időtartamra, illetve folyóiratok és egyéb dokumentumok 1 napra vagy hétvégére. (Szükség esetén hosszabbítást lehet kérni.)

Az iskolai könyvtár rendkívül indokolt esetben könyvtárközi kölcsönzésre is vállalkozik, melynek költségeit az iskola fedezi.

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása között időre kikölcsönözhetik.

Az iskolából eltávozó tanulónak, illetve dolgozónak - eltávozása előtt - a könyvtárossal igazoltatnia kell, hogy tartozása nincs.

Az iskolából távozó tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig a kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell szolgáltatni.

A pedagógusok a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges mennyiségű dokumentumot az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják.

Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvekkel kapcsolatos szabályokat SZMSZ-ünk 4. sz. melléklete tartalmazza.

Az elveszett vagy használhatatlanságig megrongálódott könyvet a használónak be kell szereznie, és beadnia az elveszett példány helyett a könyvtárba. Amennyiben az nem szerezhető be, értékében megegyező, tartalmában hasonló könyvvel kell megtérítenie.

Az iskolai könyvtár rendkívül indokolt esetben könyvtárközi kölcsönzésre is vállalkozik.

 

IV. Az iskolai könyvtárban a könyvtárlátogatóktól elvárt magatartás

A használók kötelesek a könyvtár raktári rendjét megtartani, vigyázni a könyvek épségére, a könyvtár tisztaságára.

A könyvtárban kulturáltan, csendesen kell viselkedni, egymás munkáját vagy kikapcsolódását nem zavarva, tiszteletben tartva.

A könyvtár informatikai eszközeinek, dokumentumainak védelmére (tisztaságának, épségének megőrzése) szabályos működtetésére mindenkinek kötelessége ügyelni. Amennyiben rongálás történik, akkor a használó anyagi felelősséggel tartozik, s a kárt megtéríteni köteles.

A könyvtári helyiséget csak az azért anyagilag is felelős személy használhatja, egyébként érte felelősséget vállalni nem tud.

A fenti dokumentum tartalmát a tantestület a mai napon jóváhagyta, és vállalja, hogy minden tanulóval ismerteti, melyet a diákok aláírásukkal igazolnak.

 

 

Előző oldal: Könyvtár Következő oldal: Művészetoktatás