Alsós humán munkaközösség

 

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik,

de soha nem fogják elfelejteni,

hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.”

Carl W. Buehner

 

Iskolánkban gyermekközpontú, általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik.

Az évek során újabb és újabb pedagógiai kihívásokkal szembesülünk. Megváltozott világunkban új tanulási módszereket kellett és kell a gyerekekkel megismertetnünk, a minél hatékonyabb személyiségfejlődésük érdekében.

Arra törekszünk, hogy képzésünkben harmonikusan illeszkedjék a lexikális tudás átadása és a képességfejlesztés. Színes szabadidő-kínálatunkkal, tevékenységrendszerünkkel és tantárgyszerkezetünkkel aktív, cselekedtető, kreativitást igénylő oktatást - nevelést szervezünk.

Lényegesnek tartjuk a tanulói képességek, készségek különbözőségének minél korábbi felismerését, s az ennek megfelelően alkalmazott differenciált eljárások segítségével az egyéni fejlesztést. Fontosnak ítéljük a reális önismeretre nevelést, az önművelést és tanulóink viselkedéskultúrájának formálását.

Tehetségfejlesztő foglalkozásokra járnak a kiemelkedő képességű tanulók már első osztálytól kezdve. Tanórákon, és órán kívüli foglalkozásokon hatékony kooperatív tanulási technikákkal ismerkednek meg. Akiknek nehézségei adódnak a tanulás, beilleszkedés területén, pszichológus kolléga és fejlesztő pedagógusaink nyújtanak segítséget.

Intézményünk -megtartva az iskola alapfeladatát-, igyekszik minél gazdagabb alternatívákat kínálni szülőnek, gyereknek egyaránt mind a tanulás, mind a szabadidő hasznos eltöltése terén.

Kiemelt figyelmet fordítunk:

- az  alapkészségek és az önálló ismeretszerzés folyamatos fejlesztésére;

- a kommunikációs képesség, - problémamegoldó gondolkodás formálására;

- arra, hogy iskolánk a gyerekek és a szülők számára a legnagyobb biztonságot és a legszínvonalasabb szolgáltatást nyújtsa;

- a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodó, hagyományápoló, tehetséggondozó, felzárkóztató és szabadidős programok szervezésére;

- a családdal való szoros együttműködésre. 

Mit kínálunk az érdeklődőknek?

nyitott iskolát;
kulturált környezetet,
egyénre szabott fejlesztést, differenciált, kooperatív munkaformákat,
tehetséggondozó foglalkozásokat;
a művészeti iskola foglalkozásait,
mindennapos testnevelést;
iskolapszichológus, fejlesztőpedagógusok segítségét;
egészséges életmódra, környezetvédelemre nevelést;
tömegsport-foglalkozásokat,
sokszínű, tartalmas szabadidős programokat.

Szegediné Tímári Katalin
munkaközösség-vezető

 

 

Előző oldal: Munkaközösségek Következő oldal: Alsós reál munkaközösség